เงินกู้มี 3 ประเภท คือ

1.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

2.

เงินกู้สามัญ
2.1) กรณีกู้โดยใช้สมาชิกค้ำประกัน 2-3 คน
2.2) กรณีกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์
2.3) กรณีกู้โดยหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2.3.1) กู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
2.3.2) กู้โดยใช้หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน

3.

เงินกู้พิเศษ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
  สิทธิการกู้เงิน

ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น  โดยส่งชำระหนี้ไม่เกิน 10 งวด

  การยื่นคำขอกู้ ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์  หรือส่งทางไปรษณีย์  หรือส่งทางโทรสาร (Fax) โดยมีเงื่อนไขการส่ง  ดังนี้  1) ส่งคำขอกู้ที่มีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการ/ชำนาญงานรับรอง  พร้อมแนบหลักฐานใบฝากเงินบริการไปรษณีย์ติดบริเวณมุมล่างด้านซ้าย และสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด   2) ต้องส่งต้นฉบับคำขอกู้ฯ ตามมาภายหลัง  3) สหกรณ์จะจ่ายเงินผ่านทางธนาคารที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น  และเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ในชื่อและเลขที่บัญชีของสมาชิกผู้กู้เท่านั้น  4) คำขอกู้ส่งก่อน 11.30 น. จะโอนเงินภายในวันนั้น ส่วนคำขอที่ส่งหลังจากเวลาที่กำหนด  จะโอนเข้าบัญชีในวันถัดไป หรือวันเปิดทำการวันแรกแล้วแต่กรณี

 2. เงินกู้สามัญ

Top

  สิทธิการกู้เงิน

ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญค้างชำระจะยื่นกู้ใหม่ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ยกเว้นการกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น  โดยส่งชำระหนี้ไม่เกิน 200 งวด

2.1 กรณีกู้โดยใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
  สิทธิการกู้เงิน

สิทธิการกู้ กู้ได้ไม่เกิน 2  ล้านบาท ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด ก่อนเกษียณอายุราชการ ( 60 ปี)  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

-

เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป    กู้ได้ 30 เท่า

 แต่ไม่เกิน

  300,000  บาท

 - 

เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป         กู้ได้ 40 เท่า  แต่ไม่เกิน   600,000  บาท

เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป         กู้ได้ 50 เท่า แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท
-  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป         กู้ได้ 60 เท่า แต่ไม่เกิน 1,500,000  บาท
- เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป       กู้ได้ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2,000,000  บาท

     

  การยื่นคำขอกู้

สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์  โดยผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรอกข้อความตามแบบคำขอกู้ที่สหกรณ์กำหนดให้ครบถ้วนหากมีรอยลบขีดข้ามก็ให้ดำเนินการเซ็นกำกับมาด้วย ซึ่งหากมีการแก้ไขตัวเลขต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นกำกับด้วย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนผู้กู้ – ผู้ค้ำประกัน  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส    สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด  และสำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (บัญชีที่จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้า) คำขอกู้ทุกรายต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายวินัย   โดยสหกรณ์จะทำการจ่ายเงินกู้สามัญ   เดือนละ  3 ครั้ง  คือ

- คำขอยื่นวันที่  1-10  จ่ายเงินกู้วันที่   20
- คำขอยื่นวันที่  11-20 จ่ายเงินกู้วันสิ้นเดือน 
- คำขอยื่นวันที่  21-วันสิ้นเดือน จ่ายเงินกู้วันที่   10 ของเดือนถัดไป
2.2 กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์

Top

  สิทธิการกู้เงิน มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ โดยส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 200 งวด
  การยื่นคำขอกู้

ยื่นแบบคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดที่สำนักงานสหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์  ซึ่งสหกรณ์
จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันถัดไป  หากมายื่นด้วยตนเองก็สามารถรับเงินในวันนั้น

 

2.3 กรณีกู้โดยหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

      2.3.1 กู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันและ

  สิทธิการกู้เงิน

ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผ่อนชำระหนี้ 200 งวด (ภายในอายุไม่เกิน 65 ปี)

 กู้ได้ 80% ของราคาประเมินทางราชการ ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน  ที่ดินที่จะนำมาจำนองเป็นประกันเงินกู้ต้องเป็นที่ดินของผู้กู้ หรือ พ่อ - แม่ - พี่น้องของผู้กู้ หรือ คู่สมรส โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยเป็นที่ดินในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด (แนบรายงานตรวจสอบหลักทรัพย์มาด้วยตามแบบที่สหกรณ์กำหนด) หากมีสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันด้วยต้องมีการประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์

  การยื่นคำขอกู้

ผู้กู้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาเอกสารสิทธิอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันเงินกู้ทุกฉบับ  สำเนาเอกสารของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อ, ก่อสร้างหรือปรับปรุง  สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้กู้อยู่ในปัจจุบัน  และบ้านใหม่ที่จะซื้อ  แบบแปลนเดิมและแปลนใหม่ของอาคารที่จะก่อสร้าง, ต่อเติม หรือปรับปรุง  แผนที่สังเขปของที่ตั้งของที่ดินที่จะนำมาจำนอง  แผนที่สังเขปของที่ดินที่ก่อสร้าง, ต่อเติม, ปรับปรุง หรือซื้อ  ภาพถ่ายของบ้านที่จะซื้อ, ต่อเติม, ซ่อมแซม หรือปลดหนี้จำนอง หนังสือรับรองเงินเดือนของคู่สมรส  กรณีที่คู่สมรสประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ให้แนบหลักฐานแสดงรายละเอียด เช่น ใบทะเบียนการค้า, ใบกำกับภาษี ฯลฯ ถ้าไม่มีให้ชี้แจงรายละเอียดของอาชีพอิสระนั้น สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบ    มรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) หรือใบหย่า  สำเนาคำขอกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาสัญญาจำนองที่สมาชิกได้จำนองไว้กับบุคคลอื่น (กรณีกู้เพื่อปลดจำนอง) หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินทั้งแปลงที่จะนำมาจำนองและแปลงที่จะซื้อทุกฉบับ หนังสือมอบอำนาจ หากนำโฉนดที่ดินผู้อื่นมาจำนอง  บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้มอบอำนาจ  และคู่สมรส สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่จะซื้อ  รายละเอียดรถยนต์ที่จะซื้อ รายละเอียดการลงทุนประกอบอาชีพ สำเนาสัญญาต่างๆ ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประกอบอาชีพ รายงานการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้สามัญใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สลิปเงินเดือนๆ ปัจจุบัน (แสดงเงินได้คงเหลือที่แท้จริง)  พร้อมทั้งให้นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  รูปถ่ายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  สำเนาระวางของโฉนดที่ดิน  สมุดบัญชีเงินฝาก

      2.3.2 กู้โดยใช้หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน

  สิทธิการกู้เงิน กู้ได้ไม่เกิน 90%ของหลักประกัน
  การยื่นคำขอกู้

ผู้กู้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาหลักประกันที่จะนำมาค้ำประกัน  สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนผู้กู้   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส    สลิปเงินเดือนๆ สุดท้าย  และสำเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้ (บัญชีที่จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้า)   3.  เงินกู้พิเศษ

Top

  วัตถุประสงค์

เพื่อการเคหสงเคราะห์    เช่น  ก่อสร้าง-ต่อเติม-ปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย  ,ซื้อห้องชุดหรืออาคารหรือที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  และกู้เพื่อชำระหนี้จำนองห้องชุดหรืออาคารหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    เป็นต้น  วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ลบหนึ่ง

เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็นอื่น วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  ตามที่        คณะกรรมการเห็นสมควร  เช่น  ซื้อรถยนต์ หรือชำระหนี้ เป็นต้น

  หลักเกณฑ์การกู้เงิน 

1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ประเภทอื่นอยู่กับสหกรณ์  ให้สามารถกู้เงินพิเศษได้  แต่ต้องหักชำระหนี้เงินกู้ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด  สำหรับสมาชิกที่ยังมีหนี้เงินกู้พิเศษค้างชำระอยู่จะไม่มีสิทธิขอกู้เงินประเภทใดๆ อีก  เว้นแต่จะได้ชำระหนี้เงินกู้พิเศษจนเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าวงเงินที่สมาชิกผู้นั้นสามารถกู้เงินสามัญได้  ก็ให้มีสิทธิขอกู้เงินสามัญเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้พิเศษได้

3. ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) สำหรับผู้กู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ส่งชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

  หลักประกันเงินกู้

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตรา 80% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน  หรือตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

  การยื่นคำขอกู้

ให้ผู้กู้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์หรือส่งผ่านสำนักงานที่ดิน โดยแนบหลักฐานดังนี้

สำเนาเอกสารสิทธิอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันเงินกู้ทุกฉบับ

สำเนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อ  ก่อสร้าง   หรือปรับปรุง

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ที่อยู่ในปัจจุบันและบ้านใหม่ที่จะซื้อ

แบบแปลนเดิมและแปลนบ้านใหม่ของอาคารที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง

แผนที่สังเขปของที่ตั้งของที่ดินที่จะนำมาจำนอง

แผนที่สังเขปของที่ดินที่ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือปลดหนี้จำนอง

หนังสือรับรองรายได้ของคู่สมรส กรณีคู่สมรสประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขายให้แนบหลักฐานแสดงรายละเอียด เช่น ใบทะเบียนการค้า, ใบกำกับภาษี ฯลฯ ถ้าไม่มีให้ชี้แจงรายละเอียดของอาชีพอิสระนั้น

สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบมรณบัตร(กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)  หรือใบหย่า

สำเนาคำขอกู้ สำเนาหนังสือสัญญกู้ และสำเนาสัญญาจำนองที่สมาชิกได้จำนองไว้กับบุคคลอื่น (กรณีกู้เพื่อปลดจำนอง)

หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินแปลงที่จะนำมาจำนองหรือแปลงที่จะซื้อทุกฉบับ

หนังสือมอบอำนาจ  หากนำโฉนดที่ดินผู้อื่นมาจำนอง

สำนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้กู้ - คู่สมรส   และผู้มอบอำนาจและคู่สมรส

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่จะซื้อ  รายละเอียดรถยนต์

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนประกอบอาชีพ

สำเนาสัญญาต่างๆ ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประกอบอาชีพ

รายงานการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้พิเศษ

สลิปเงินเดือนๆ ปัจจุบัน (แสดงเงินได้คงเหลือที่แท้จริง) พร้อมทั้งให้นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

รูปถ่ายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

สำเนาระวางของโฉนดที่ดิน

Top