[../header_page.htm]
      แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .zip สามารถ Download ไปใช้งานได้ โดยจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน หากท่านไม่มีโปรแกรมสามารถ Download ได้ที่นี่  (กรณีที่เอกสาร 1 ชุดมีมากกว่า 1 หน้า(มีหมายเลขหน้ากำกับ) ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้าน ด้านหน้าและด้านหลังให้เป็นเอกสารแผ่นเดียวกัน )
  Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำขอกู้และหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
  หนังสือกู้ และหนังสือค้ำประกันใช้ 2 ชุด กรุณาพิมพ์คำขอแบบหน้า-หลัง
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มคำขอกู้และหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิก
  หนังสือกู้ และหนังสือค้ำประกันใช้ 2 ชุด กรุณาพิมพ์คำขอแบบหน้า-หลัง
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้โครงการฯ, หนังสือค้ำประกันเงินกู้โครงการฯ
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 
    ประกอบด้วย ใบสมัครสมาชิก,พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์, 
     หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมทบ 
    ประกอบด้วย ตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิกสมทบ, ทะเบียนสมาชิกสมทบ,
    
ใบสมัครสมาชิก,พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์, 
     หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
คลิกที่นี่  

 

แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญ
    ประกอบด้วย ใบคำขอกู้เงินสามัญ, หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 2 ชุด,,
      หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ 2 ฉบับ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
 แบบฟอร์มขอกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
    ประกอบด้วย ใบคำขอกู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน,หนังสือกู้สำหรับ
เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 2 ฉบับ, รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอกู้เงินพิเศษ
    ประกอบด้วย คำชี้แจง, ใบคำขอกู้เงินพิเศษ, หนังสือกู้สำหรับเงินกู้พิเศษ 2 ฉบับ,
      รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    ใบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ, หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ
  หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอลดส่งเงินงวดชำระหนี้
  ใบคำขอลดส่งเงินงวดชำระหนี้
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
  ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินงวดชำระหนี้
  ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินงวดชำระหนี้
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอเปลี่ยนผู้รับโอนผลประโยชน์
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้รับโอนผลประโยชน์
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
  ใบคำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอรับทุนสาธารณฯเพื่อสงเคราะห์การศพของสมาชิกหรือคู่สมรส
  ใบคำขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกหรือคู่สมรส
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มการขอต่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ
  ใบคำขอต่อเป็นสมาชิกฯ กรณีลาออก/เกษียณอายุฯ
คลิกที่นี่  

  Download โปรแกรม
  Acrobat Reader   คลิกที่นี่