[header_page.htm] 

 

      แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .zip สามารถ Download ไปใช้งานได้ โดยจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน หากท่านไม่มีโปรแกรมสามารถ Download ได้ที่นี่  ( กรณีที่เอกสาร 1 ชุดมีมากกว่า 1 หน้า(มีหมายเลขหน้ากำกับ) ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้าน ด้านหน้าและด้านหลัง )
  Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 
    ประกอบด้วย ใบสมัครสมาชิก,พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์, 
     หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
คลิกที่นี่  

 

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมทบ 
    ประกอบด้วย ใบสมัครสมาชิก,พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์, 
     หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน
    ประกอบด้วย ใบคำขอกู้เงินสามัญ, หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 2 ชุด,
      หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ 2 ฉบับ พิมพ์เอกสารเป็นหน้า-หลัง
คลิกที่นี่  
 แบบฟอร์มขอกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
    ประกอบด้วย ใบคำขอกู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน,หนังสือกู้สำหรับ
เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 2 ฉบับ, รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอกู้เงินพิเศษ
    ประกอบด้วย คำชี้แจง, ใบคำขอกู้เงินพิเศษ, หนังสือกู้สำหรับเงินกู้พิเศษ 2 ฉบับ,
      รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
    ประกอบด้วย ใบคำขอกู้เงินสามัญ, หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 2 ชุด,
      พิมพ์เอกสารเป็นหน้า-หลัง
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    ใบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาสมาชิกสหกรณ์
    ใบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาสมาชิกสหกรณ์
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ, หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้โครงการ
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้, หนังสือค้ำประกันเงินกู้โครงการ
คลิกที่นี่  
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
คลิกที่นี่  
หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ
  หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
  ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรืองวดการผ่อนชำระหนี้
  ใบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรืองวดการผ่อนชำระหนี้
คลิกที่นี่  
คำขอเปลี่ยนผู้รับโอนผลประโยชน์
  ใบคำขอเปลี่ยนผู้รับโอนผลประโยชน์
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
  ใบคำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คำขอรับทุนฯ เพื่อสงเคราะห์การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว
  ใบคำขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
คลิกที่นี่  
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
คลิกที่นี่  
แบบฟอร์มการขอต่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ
  ใบคำขอต่อเป็นสมาชิกฯ กรณีลาออก/เกษียณอายุฯ
คลิกที่นี่  

  Download โปรแกรม
  Acrobat Reader   คลิกที่นี่