ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 (ชั้น 2) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)