.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 50,000  บาท  ส่งชำระ  10 งวด...... 

 

    สหกรณ์ขยายวงเงินกู้สามัญและวงเงินกู้พิเศษ รวมทั้งระยะเวลาการชำระหนี้

1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน  กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท  ส่งชำระหนี้  180  งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

2. เงินกู้สามัญ กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาทุนประเมินทุนทรัพย์  บวกค่าหุ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระหนี้ 180 งวด  ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์บวกค่าหุ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท  ส่งชำระหนี้  240 งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

4. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อการอันจำเป็นอื่น กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ บวกค่าหุ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งชำระหนี้ 240 งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

ประกาศสหกรณ์ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2559 และแบบฟอร์ม 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการรับฝากเงิน โดยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อเดือน  และปิดรับฝาก เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทห้องชุด (คอนโดมิเนียม) กู้ได้ไม่เกิน รายละ 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6   ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดแต่ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) พร้อมแบบฟอร์ม คำขอกู้ 1 ชุด และ หนังสือกู้ 2 ชุด 
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กู้ได้ไม่เกิน รายละ 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี (ไม่เฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดแต่ไม่เกิน 48 งวด พร้อมแบบฟอร์ม คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด กรณีบุคคลค้ำประกัน 2 ชุด 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2548 - 2557 ที่สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะโอนเงินดังกล่าวให้สมาชิกภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้  
สำหรับสมาชิกที่นำเงินปันผลซื้อหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลทุนเรือนหุ้นสะสมจะแสดงในใบเสร็จรับเงินเดือนมีนาคม เนื่องจากสหกรณ์ทำรายการเรียกเก็บล่วงหน้า เพื่อนำส่งข้อมูลให้กับกองคลัง กรมที่ดิน ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ขอให้สมาชิกรอตรวจสอบยอดทุนเรือนหุ้นสะสมอีกครั้ง ขอบคุณคะ 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2559 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559 ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 และผลการจับสลากรายชื่อเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
รายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2559   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2558
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
คำขอกู้สามัญ ผู้ค้ำประกัน 3 คน ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
** ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
ประกาศ.... แก้ไขระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติม ...  
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.50
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
  ประจำ 12 เดือน 3.75
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00