.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวด่วน!!! ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละ 10,000 บาท 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.... 
 
 

ประกาศช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันสหกรณ์มีมาตรการช่วยเหลือและผ่อนผันสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน (ไม่รวมหนี้ตนเอง)  โดยลดดอกเบี้ยและเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้เป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ให้กรอกข้อมูลในแบบขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ส่งมาที่สหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับการลดดอกเบี้ยและผ่อนผันการชำระโดยสหกรณ์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยอัตราใหม่และเรียกเก็บในเดือนถัดไป  

ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละไม่เกิน 10,000  

 บาท/เดือน

 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

ประกาศ
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2564 ได้มีมติกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทและเงินกู้โครงการเฉพาะเงินกู้โครงการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ขึ้นไป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564    
ประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 "กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละ 20,000 บาท" โดยสหกรณ์จะรับคำขอความช่วยเหลือสมาชิกพร้อมหลักฐาน (1. บันทึก/หนังสือ ขอรับการช่วยเหลือ 2. ใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 4. สำเนาสมุดบัญชีชื่อสมาชิก) ที่ส่งถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
จึงแจ้งให้สมาชิกทราบในเบื้องต้นและจะประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป    

     สหกรณ์ ปรับับวงเงินกู้สามัญ และสิทธิ์การค้ำประกันใหม่    โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ดังนี้

 

    1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้จนเกษียณอายุราชการหนี้คงเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นคำขอกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 200 เดือน (สองร้อยงวด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 300,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 600,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

    2. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา แต่จะค้ำประกันเงินกู้สามัญเกิน 3 สัญญาไม่ได้

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญแบบใหม่ ที่นี่!!!    (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน และเอกสารต้องเป็นพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน ที่นี่ (เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)!!!   

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่นี่ (คำขอกู้ 1 ชุด และหนังสือกู้ 2 ชุด เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลังเท่านั้น)  

เรียน สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ประสบภัย (ช่วยเหลือตามความเสียหาย) โดยยื่นเรื่อง ภายใน 60 วัน

 

เอกสารหลักฐาน

1. หนังสือ/บันทึกขอรับการช่วยเหลือ

2. ประเมินรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายพร้อมรูปถ่าย

3. หนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัยจากส่วนราชการ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อสมาชิก

 

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายอำนวยการ

02-1942377-79 ต่อ 305

081-8402955

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

คำขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หนังสือแจ้งความประสงค์ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรณีสมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หัก ณ ที่จ่าย  

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2565 (เงินคงสภาพ)  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ตารางการใช้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2564 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2565  

ยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน  

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564   

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564    

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 และผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564  

การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564  

ประชาสัมพันธ์ด่วน

ด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สหกรณ์ฯ ขอปิดสำนักงาน ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 2 วัน  

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564  

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น " DOL Saving " สำหรับสมาร์ทโฟน  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เรื่อง กำหนดการถือหุ้นรายเดือน  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เลื่อนเวลาปิดรับทำธุรกรรมการเงินหน้าเคาน์เตอร์เร็วขึ้น เป็นเวลา 14.30 น.เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เลื่อนเวลาปิดเร็วขึ้น ทั้งนี้   จนกว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดดเวลา
 

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ  

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558-2562  

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ในปี 2564  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    

คำขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด จัดทำ 3 ฉบับ  

ดาวน์โหลด แบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้/หนังสือค้ำประกัน อย่างงละ 2 ชุด)

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมใหญ๋สามัญ ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

แบบฟอร์ม คำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ใช้คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกัน 1 ชุด  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  

แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)

 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 1.5
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ประจำ 12 เดือน 2.75
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 5.80
  กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น  4.80
  กู้ฉุกเฉิน  5.80
  กู้พิเศษ  5.80
  กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์  4.80
  กู้ดอกเบี้ยต่ำลดภาระค่าครองชีพ  5.50
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ  5.00
  กู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด  5.75
  กู้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี  4.75
  โครงการเพื่อการศึกษา  4.75
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  4.00
  กู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  3.00
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ ปี 2563  4.75
  กู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ 2564  4.50
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 2564  4.00
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งาน