.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวด่วน!!! ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละ 10,000 บาท 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.... 
 
 

ประกาศช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันสหกรณ์มีมาตรการช่วยเหลือและผ่อนผันสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน (ไม่รวมหนี้ตนเอง)  โดยลดดอกเบี้ยและเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้เป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ให้กรอกข้อมูลในแบบขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ส่งมาที่สหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับการลดดอกเบี้ยและผ่อนผันการชำระโดยสหกรณ์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยอัตราใหม่และเรียกเก็บในเดือนถัดไป  

ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละไม่เกิน 10,000  

 บาท/เดือน

 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

     สหกรณ์ ปรับวงเงินกู้สามัญ และสิทธิ์การค้ำประกันใหม่    โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ดังนี้

 

    1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้จนเกษียณอายุราชการหนี้คงเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นคำขอกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 200 เดือน (สองร้อยงวด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 300,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 600,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

    2. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา แต่จะค้ำประกันเงินกู้สามัญเกิน 3 สัญญาไม่ได้

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญแบบใหม่ ที่นี่!!!    (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน และเอกสารต้องเป็นพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน ที่นี่ (เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)!!!   
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่นี่ (คำขอกู้ 1 ชุด และหนังสือกู้ 2 ชุด เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลังเท่านั้น)  
คำสั่งคณะกรรมการสรรหา เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการ  
ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2564  
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2564  
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น " DOL Saving " สำหรับสมาร์ทโฟน  
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เรื่อง กำหนดการถือหุ้นรายเดือน  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เลื่อนเวลาปิดรับทำธุรกรรมการเงินหน้าเคาน์เตอร์เร็วขึ้น เป็นเวลา 14.30 น.เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เลื่อนเวลาปิดเร็วขึ้น ทั้งนี้   จนกว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดดเวลา
 

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อข้าราชการในสังกัด  
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ  
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558-2562  
บัญชีรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ในปี 2564  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง เลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2563   
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกบการคัดเลือก   
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564    
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่จะพ้นจากตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ   
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2563  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563    
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
คำขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด จัดทำ 3 ฉบับ    
ดาวน์โหลด แบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ
แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้/หนังสือค้ำประกัน อย่างงละ 2 ชุด)
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมใหญ๋สามัญ ประจำปี 2562
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2563  
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
แบบฟอร์ม คำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ใช้คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกัน 1 ชุด  
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  3 ระเบียบ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการโอนหุ้นชำระหนี้เงินกู้ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ เพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่แก้ไขใหม่ด้วย  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 1.5
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ประจำ 12 เดือน 2.75
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.30
  กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น  5.30
  กู้ฉุกเฉิน  6.30
  กู้พิเศษ  6.30
  กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์  5.30
  กู้ดอกเบี้ยต่ำลดภาระค่าครองชีพ  5.75
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ  5.25
  กู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด  6.00
  กู้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี  5.00
  กู้ซื้อรถยนต์  5.00
  กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ IT และทัศนศึกษา  4.00
  กู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ  3.00
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ ปี 2563  4.75
  กู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ 2564  4.50
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 2564  4.00
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งาน