.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นร้อยละ  70% ของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 40,000  บาท  ส่งชำระ  6 งวด...... 

 

    สหกรณ์ขยายวงเงินกู้สามัญและวงเงินกู้พิเศษ รวมทั้งระยะเวลาการชำระหนี้

1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน  กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท  ส่งชำระหนี้  180  งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

2. เงินกู้สามัญ กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาทุนประเมินทุนทรัพย์  บวกค่าหุ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระหนี้ 180 งวด  ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์บวกค่าหุ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท  ส่งชำระหนี้  240 งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

4. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อการอันจำเป็นอื่น กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ บวกค่าหุ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งชำระหนี้ 240 งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี

 

เนื่องจาก ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบงานใหม่  ซึ่งทำให้พบข้อผิดพลาดในการออกใบเสร็จให้กับสมาชิก  ผลปรากฏทำให้ ยอดทุนเรือนหุ้นสะสมของสมาชิกที่แสดงในใบเสร็จเดือนกรกฎาคมนั้นขาดไป 1 เดือน ซึ่งสหกรณ์รับทราบปัญหานี้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ อยู่ จึงขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี่ด้วย
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การขายรถยนต์ตู้ของสหกรณ์ จำนวน 1 คัน พร้อมแบบหนังสือเสนอราคาซื้อรถยนต์ตู้ และภาพประกอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล จากวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ที่สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งเงินรางวัล  
แบบฟอร์มคำขอรับทุนการศึกษาบุตร สามารถยื่นคำขอ ดังนี้

- ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 14 ส.ค. 2558
- ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 21 ส.ค. 2558

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ส่งชำระได้ไม่เกิน 100 งวด
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  
พิธีส่งมอบธงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2558  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2558 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558  ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558   และผลการจับสลากรายชื่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2557  (สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ 02-5034370-72 ต่อ 202,203)  
คำขอกู้สามัญ ผู้ค้ำประกัน 3 คน ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นบุคคล   ดีเด่น ประจำปี 2557  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2557 และแบบฟอร์ม  
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2557 จำนวน 314 ทุน  
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนเงินที่ สสอ.รรท. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกรอบที่ 1/54 - 1/57 ใช้เกิน 
แผ่นพับรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รอบที่ 4/255
แบบฟอร์ม สส.ชสอ.  
บบฟอร์ม สสอ.รรท.  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) สำหรับคู่สมรส 
ใบสมัครสมาชิ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประเภทสมทบ
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
** ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
ประกาศ.... แก้ไขระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติม ...  
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.50
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
  ประจำ 3 เดือน 3.00
  ประจำ 6 เดือน 3.50
  ประจำ 12 เดือน 3.75
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00