บริการเงินฝาก

เงินฝาก มี 3 ประเภท คือ

1. เงินฝากออมทรัพย์

 • ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และครั้งต่อไปจะนำฝากเงินจำนวนเท่าใด
  ก็ได้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ
  10,000 บาท
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปเสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้

3. เงินฝากประจำ

 • ผู้ฝากต้องฝากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนดและเป็นการฝากไม่ครบ 3 เดือน จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ประจำ 12 เดือน 2.75 (ภาษี 15%)
 • การเปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝากต้องมาติดต่อขอเปิดบัญชีด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ โดยยื่นขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • หากสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
 • เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ ที่มียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท และขาดการติดต่อเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิด
  ค่ารักษาบัญชีปีละ 100 บาท โดยหักจากบัญชีเงินฝากนั้นๆ ทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี
 • การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ จะจ่ายปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝาก

กรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝาก (NO BOOK)

 • กรณีฝากด้วยเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์ให้ทำใบส่งเงินฝากสองฉบับ เจ้าหน้าที่บันทึกรายการฝากในใบส่งเงินฝากพร้อมสำเนา ให้ผู้นำฝากเก็บสำเนาเป็น
  หลักฐานในการฝากเงิน และนำสมุดคู่บัญชีมาบันทึกรายการฝากภายหลัง
 • กรณีฝากเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี
  ผู้นำฝากต้องส่งใบนำฝากธนาคารพร้อมทั้งเขียน ชื่อบัญชี เลขบัญชีและยอดเงินฝาก
  ส่งสหกรณ์ทาง LINE Official ID : @landscoop หรือ FAX เบอร์ 02-1942380 เวลา 08.30-14.30 น.
  หากส่งถึงสหกรณ์หลังเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะบันทึกรายการรับฝากในวันทำการถัดไป