บริการเงินฝาก

เงินฝาก มี 3 ประเภท คือ

1. เงินฝากออมทรัพย์

 • ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท และครั้งต่อไปจะนำฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้  ไม่จำกัดวงเงินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ถอนได้ในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และครั้งต่อไปจะนำฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่จำกัดวงเงิน
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปเสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้

3. เงินฝากประจำ

 • ผู้ฝากต้องฝากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 1000 บาท
 • ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนดและเป็นการฝากไม่ครบ 3 เดือน จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ประจำ 12 เดือน 2.75 (ภาษี 15%)
 • การเปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝากต้องมาติดต่อขอเปิดบัญชีด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ หรือส่งไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการรับส่งเอกสารถึงสำนักงานสหกรณ์
  โดยผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรองอย่างน้อย 1 คน
 • หากสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องนำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ มาแสดงต่อสหกรณ์ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของสหกรณ์
 • เงินฝากออมทรัพย์ ที่มียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ ที่มียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท
  และขาดการติดต่อเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชีปีละ 100 บาท จนกระทั่งไม่มีเงินฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป
 • การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ จะจ่ายปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝาก

กรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝาก (NO BOOK)

 • กรณีฝากด้วยเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์ให้ทำใบฝากเงิน 2 ฉบับ เจ้าหน้าที่บันทึกรายการฝากในใบฝากเงินพร้อมสำเนา ให้ผู้ฝากเก็บสำเนาเป็น
  หลักฐานในการฝากเงิน และนำสมุดคู่บัญชีมาบันทึกรายการภายหลัง
 • กรณีฝากเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี ผู้ฝากต้องส่งใบฝากเงินธนาคารพร้อมทั้งเขียน ชื่อบัญชี เลขบัญชีและยอดเงินฝาก ส่งสหกรณ์ทาง
  LINE Official ID : @landscoop หรือ FAX เบอร์ 02-1942380 เวลา 08.30-14.30 น. หากส่งถึงสหกรณ์หลังเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะบันทึกรายการรับฝากในวันทำการถัดไป