อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ประจำ 12 เดือน 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.30
กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.30
กู้ฉุกเฉิน 6.30
กู้พิเศษ 6.30
กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ 5.30
กู้สามัญดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจ 4.50