อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
ประจำ 12 เดือน 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.30
กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.30
กู้ฉุกเฉิน 6.30
กู้พิเศษ 6.30
กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ 5.30
ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
โครงการกู้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 5.00
โครงการเพื่อการศึกษา 5.00
โครงการเงินกู้พิเศษ ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง หรือซื้อ 3.25
โครงการเงินกู้พิเศษ ชำระหนี้จำนอง (รีไฟแนนซ์) 2.50
โครงการซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3.25