อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ประจำ 12 เดือน 2.75 (ภาษี 15%)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.30
กู้สามัญ (กรณีไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์) 5.30
กู้ฉุกเฉิน 6.30
กู้พิเศษ 6.30
กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ 5.30
กู้สามัญดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจ 4.50
โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา 4.00
โครงการกู้สามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(ไม่มีภาระหนี้) 4.50
โครงการกู้สามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระค่าครองชีพ 4.50
โครงการกู้สามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อยานพาหนะ 4.75
โครงการกู้สามัญดอกเบี้ยต่ำซื้ออุปกรณ์สื่อสาร 4.00