ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เลขที่ 117 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2194-2377 ถึง 79   |  โทรสาร 0-2194-2380

E-mail : landcoop@hotmail.com | Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

อำนวยการ/บัญชี

081-840-2955

ทะเบียน

081-840-0355

สินเชื่อ/การเงิน

081-840-6255

เบอร์โทรภายใน

ผู้จัดการ

คุณกัญจน์สิริ พินิจ เบอร์ต่อ 215

รองผู้จัดการ

คุณธนวรรณ เงินวิวัฒน์ เบอร์ต่อ 202

ฝ่ายการเงิน (บริการเงินฝาก,การโอน, ชำระหนี้)

คุณธันย์วรินท์ นวลจันทร์ เบอร์ต่อ 201
คุณวราภรณ์ ตองอ่อน เบอร์ต่อ 202
คุณสิริลักษณ์ แซ่จู เบอร์ต่อ 201

 

ฝ่ายอำนวยการ (ทุนสาธารณประโยชน์, ข้อมูลทั่วไป, แอพพลิเคชั่น, หนังสือรับรอง)

คุณอรัญญา กลมกล่อม เบอร์ต่อ 309
คุณบุญฑริก เลิศปรีชา เบอร์ต่อ 306
คุณภูบดี อรรณพเพ็ชร เบอร์ต่อ 306
คุณณัฐรดา คำตัน เบอร์ต่อ 305

ฝ่ายสินเชื่อ (บริการเงินกู้ทุกประเภท, เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน)

คุณกมลวรรณ แสนสิ่ง เบอร์ต่อ 208
คุณชนาทิพย์ ศรีอรุณเรืองทิศ เบอร์ต่อ 207
คุณอรสา เครือคำ เบอร์ต่อ 204
คุณรัตนา อัญญโพธิ์ เบอร์ต่อ 206
คุณยุทธภัทร แย้มทรัพย์ เบอร์ต่อ 211

ฝ่ายทะเบียน (สมัครสมาชิก, ลาออก, หุ้นหนี้คงเหลือ, ถึงแก่กรรม)

คุณอรอุมา อรทัย เบอร์ต่อ 214
คุณกรรภิรมย์ อัญญโพธิ์ เบอร์ต่อ 213
คุณกุลรัตน์ จารัสพันธุ์ เบอร์ต่อ 212

ฝ่ายบัญชี

คุณตถาตา ตันฑะเสน เบอร์ต่อ 301
คุณจุฑาพร นิมะวัล เบอร์ต่อ 302

สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ (สสอ.รท. และ สส.ชสอ.)

คุณอรอุมา อรทัย เบอร์ต่อ 214
คุณกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์ เบอร์ต่อ 212
คุณกรรภิรมย์ อัญญโพธิ์ เบอร์ต่อ 213

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.