ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์

หมวดที่ 1 ชื่อประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 ทุน

หมวดที่ 4 การดำเนินงาน

หมวดที่ 5 สมาชิกสหกรณ์

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ

หมวดที่ 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

หมวดที่ 9 ข้อเบ็ดเสร็จ