สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสมาชิก

เงินฝาก

เงินกู้

ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศ

คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

รายงานกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รางวัลในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รางวัล ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2566

ประกาศผลนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการดีเด่น ประจำปี 2565 สหกรณ์ได้โอนเงินรางวัลให้สมาชิกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

ประกาศการคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

ประกาศยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

ประกาศกำหนดการถือหุ้นรายเดือน กำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โดยกำหนดชำระคืน เป็น 3 ระยะ คือ 24, 36 และ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.90 ต่อปี

หนังสือแจ้งความประสงค์ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรณีสมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หัก ณ ที่จ่าย

Link ที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน

ชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์

สสอ.รท.

สส.ชสอ.