สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสมาชิก

เงินฝาก

เงินกู้

ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลากในที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การรับฝากเงินและกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ปิดโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษาและโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์)

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ประกาศยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

ประกาศกำหนดการถือหุ้นรายเดือน กำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โดยกำหนดชำระคืน เป็น 3 ระยะ คือ 24, 36 และ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.90 ต่อปี

Link ที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน

ชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์

สสอ.รท.

สส.ชสอ.