สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสมาชิก

เงินฝาก

เงินกู้

รายชื่อสมาชิกจ่ายสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือน

กันยายน 2565

ตรวจเช็ครายชื่อที่นี่

ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การรับฝากเงิน
– รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝากต่อบัญชี ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565
(จนกว่าวงเงินจะเต็ม 200 ล้านบาท)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โดยกำหนดชำระคืน เป็น 3 ระยะ คือ 24, 36 และ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.90 ต่อปี

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์

ประกาศยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

ประกาศกำหนดการถือหุ้นรายเดือน กำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ

ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Application DOL

หนังสือแจ้งความประสงค์ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรณีสมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หัก ณ ที่จ่าย

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

Link ที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน

ชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์

สสอ.รรท.

สส.ชสอ.