สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสมาชิก

เงินฝาก

เงินกู้

ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำปี 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การทักท้วงรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่องรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566
***สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การรับฝากเงิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

ประกาศอัตราดอกเบี้ยโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ประกาศยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

ประกาศกำหนดการถือหุ้นรายเดือน กำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โดยกำหนดชำระคืน เป็น 3 ระยะ คือ 24, 36 และ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.90 ต่อปี

Link ที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน

ชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์

สสอ.รท.

สส.ชสอ.