สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกัน
ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสมาชิก

เงินฝาก

เงินกู้

ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประกาศ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศผลนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

คำสั่งคณะกรรมการสรรหา เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการสรรหา

ประกาศการคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Application DOL

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ประกาศยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

ประกาศกำหนดการถือหุ้นรายเดือน กำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ

หนังสือแจ้งความประสงค์ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรณีสมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน หัก ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โดยกำหนดชำระคืน เป็น 3 ระยะ คือ 24, 36 และ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.90 ต่อปี

Link ที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน

ชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์

สสอ.รท.

สส.ชสอ.