วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ใน 3 ปี (พ.ศ. 2565 -2567) โดยกำหนดวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้สหกรณ์ได้พัฒนาอย่างมั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม เพื่อเป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกต่อไป จึงกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision) : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์มีไว้ว่า

“เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างมั่นคง  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม”

2. พันธกิจ (Mission) : กำหนดไว้ 4 พันธกิจ ดังนี้

 • (1) สร้างความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมการออม และการให้เงินกู้แก่สมาชิก
 • (2) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิก
 • (3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 • (4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

3. วัตถุประสงค์ (Objective) : ได้กำหนดวัตถุประสงค์แต่ละพันธกิจเพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ ต่อไปดังนี้

พันธกิจที่ 1 : วัตถุประสงค์

 • (1) เพื่อให้สหกรณ์มีทุนดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • (2) เพื่อให้มีผลประกอบการที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
 • (3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น
 • (4) เพื่อเป็นสถาบันหลักที่ตอบสนองความต้องการด้านการเงินของสมาชิก

พันธกิจที่ 2วัตถุประสงค์

 • (5) เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 • (6) เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสหกรณ์ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่
 • (7) เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์
 • (8) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบงานให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของสมาชิกที่มีความปลอดภัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • (9) เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน 

พันธกิจที่ 3 : วัตถุประสงค์

 • (10) เพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้สมาชิก

พันธกิจที่ 4 : วัตถุประสงค์

 • (11) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรมที่ดิน ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

4.  กลยุทธ์ (Strategy) : จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างมั่นคง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม” จึงกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้

พันธกิจที่1:สร้างความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมการออม และการให้เงินกู้แก่สมาชิก

พันธกิจที่2:บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลพัฒนาบุคลากร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิก

พันธกิจที่3:ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

พันธกิจที่4:ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน