บริการเงินกู้

เงินกู้ มี 3 ประเภท คือ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงินกู้สามัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงินกู้พิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 6.30
กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.30
กู้ฉุกเฉิน 6.30
กู้พิเศษ 6.30
กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ 5.30

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

วงเงินกู้

1 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิก มีอยู่ในสหกรณ์

ผ่อนชำระ

10 งวด

หลักประกัน

คุณสมบัติ

ผู้กู้เป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กู้ครั้งใหม่

หากมีหนี้เดิม ชำระมาแล้ว 2 งวด หักกลบลบหนี้ได้

ระยะเวลาการพิจารณา และรับเงิน

 1. ยื่นด้วยตนเอง รับเงินทันที
 2. ยื่นทาง FAX ก่อน 10.00 น. รับเงินบ่ายวันเดียวกัน ส่งหลัง 10.00 น. รับเงินในวันถัดไป
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทุกครั้ง
  หมายเหตุ
  กรณีส่งคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทาง fax และ line ต้องมีใบรับฝากบริการไปรษณีย์แนบด้วยทุกครั้ง
  และส่งเอกสารก่อนเวลา 10.00 น.

2.เงินกู้สามัญ

2.1 กรณีกู้โดยใช้สมาชิกค้ำประกัน / หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
โครงการกู้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 5.00
โครงการเพื่อการศึกษา 5.00

ผ่อนชำระ

สมาชิกค้ำ</strong >  200 งวดหรือก่อนเกษียณ มีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ณ วันยื่นคำขอกู้
หลักทรัพย์ค้ำ</strong >  200 งวด หรืออายุไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

 • ใช้สมาชิกค้ำ 2 คน กรณีวงเงินกู้ เมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้วมีจำนวน ไม่ถึง 1,000,000 บาท
 • ใช้สมาชิกค้ำ 2 คน กรณีวงเงินกู้ เมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้วมีจำนวน ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • ใช้อสังหาริมทรัพย์ 80% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่ไม่เกินวงเงินกู้ข้างต้น
 • ใช้หลักทรัพย์รัฐบาล หรือ เงินฝากในสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเงินฝากในสหกรณ์แต่ไม่เกินวงเงินกู้ข้างต้น

คุณสมบัติ

ผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กู้ครั้งใหม่

หากมีหนี้เดิมต้อง ชำระมาแล้ว 6 งวด

ระยะเวลาการพิจารณา และรับเงิน

 1. ยื่น วันที่ 1-10 รับเงิน วันที่ 20
 2. ยื่น วันที่ 11-20 รับเงินวันทำการสุดท้ายของเดือน
 3. ยื่น วันที่ 21 – วันสิ้นเดือน รับเงินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
  กรณี ใช้อสังหาริมทรัพย์/หลักทรัพย์รัฐบาล/เงินฝากในสหกรณ์ อนุมัติเดือนละ 1 ครั้ง