เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรกรมที่ดิน ด้วยเจตจำนงมุ่งหมายส่งเสริมบุคลากรกรมที่ดินให้มีการออมทรัพย์และเป็นแหล่งเงินทุนรวมทั้งช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2516

          เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2516 เป็นต้นมา สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 478 คน ทุนเรือนหุ้น 23,170 บาท และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 11 คน ใช้สำนักงานเลขานุการกรมเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน สิ้นปีแรกสหกรณ์มีกำไร 40,703.51 บาท นับมาจนถึงปี 2564 สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ 48 ชุด
ผลการดำเนินงานในแต่ละปีมีกำไรตลอดมา ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,274 คน โดยแยกเป็นข้าราชการจำนวน 8,841 คน คิดเป็นร้อยละ 73.73 ของบุคลากรกรมที่ดิน (11,991 คน) และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 20 คน ประกอบด้วยทุนดำเนินการ 7,513.04 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้น 4,671.26 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 1,872.19 ล้านบาท ทุนสำรองและทุนสะสม 608.70 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้ 4,915.03 ล้านบาท เงินลงทุน 2,543.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 283.07 ล้านบาท  ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ในการบริหารงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการทำหน้าที่บริหารกิจการของสหกรณ์ในแต่ละปีได้ยึดนโยบายและมติของคณะกรรมการดำเนินการ และสามารถนำพาสหกรณ์เจริญมั่นคงมาโดยตลอด  แต่เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีการตระหนัก ถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี จึงส่งผลให้การบริหารงานด้านการเงินมีความเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันมากขึ้น ในการบริหารงานจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาวการณ์และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและกำหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

          ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการบริหารการเงินและความเอื้ออาทรต่อสมาชิก โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จึงจะทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันปี 2564 จึงได้พิจารณาเล็งเห็น ความสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีทิศทางและการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการนี้จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ (ปี พ.ศ. 2565 – 2567) ขึ้น เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงาน ที่ชัดเจน โปร่งใส อันจะช่วยส่งเสริมกิจการและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการและ เจ้าหน้าที่นำไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาและบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ให้เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างมั่นคง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม สามารถดำเนินกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   ได้ถือเป็นพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบ ต่อเป้าหมายและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  2. เพื่อใช้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ทราบถึงแนวทางและทิศทางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การดำเนินงานของสหกรณ์มีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะสนองตอบและเอื้อต่อความต้องการของมวลสมาชิก
  2. การบริหารจัดการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความพึงพอใจในบริการให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
  3. มีการวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ฝ่ายจัดการ และการร่วมมือของสมาชิก อย่างมีเป้าหมาย มีทิศทางที่ชัดเจนอันจะทำให้สหกรณ์
   มีความมั่นคงตลอดไป
  4. การบริหารทุนดำเนินงานสามารถจัดการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเอื้อต่อความต้องการของสมาชิกได้อย่างเหมาะสม

การบริหารงาน

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้กำหนดไว้ว่า เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ดังนั้นการที่จะให้สมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมดเข้ามาร่วมดำเนินการคงเป็นไปไม่ได้ จึงมีขัอบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการซึ่งเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการ และตามมติที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ

อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ

ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี