คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ประธานกรรมการ

นายณรงค์
สืบตระกูล

รองประธาน คนที่ 1

นายเปลี่ยน
แก้วฤทธิ์

รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

รองประธาน คนที่ 3

นายธรรมศักดิ์
ชนะ

รองประธาน คนที่ 4

นายวานิตย์
อินทรักษ์

รองประธาน คนที่ 5

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

นายบันดาล
สถิรชวาล

กรรมการและเหรัญญิก

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก