คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

นายชยาวุธ จันทร

ประธานกรรมการ

นายวราพงษ์
เกียรตินิยมรุ่ง

รองประธาน คนที่ 1

นายเปลี่ยน
แก้วฤทธิ์

รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

รองประธาน คนที่ 3

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต
พิเชฐวงศ์

กรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

กรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

กรรมการและเหรัญญิก

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก