คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ

นายวราพงษ์
เกียรตินิยมรุ่ง

รองประธาน คนที่ 1

นายบุญธรรม
หอไพบูลย์สกุล

รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

รองประธาน คนที่ 3

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีวิรวุฒิ
อ่อนแก้ว

กรรมการ

นายเจนกิจ
เชฏฐวาณิชย์

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต
พิเชฐวงศ์

กรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

กรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

กรรมการและเลขานุการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

กรรมการและเหรัญญิก

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก