แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จัดทำในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .zip สามารถ Download ไปใช้งานได้ โดยจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน

หากท่านไม่มีโปรแกรมสามารถ Download ได้ที่นี่

( กรณีที่เอกสาร 1 ชุดมีมากกว่า 1 หน้า(มีหมายเลขหน้ากำกับ) ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้าน ด้านหน้าและด้านหลัง )

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

 • ใบสมัครสมาชิก
 • พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมทบ

 • ใบสมัครสมาชิก
 • พินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ 3 ฉบับ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

 • ใบคำขอกู้เงินสามัญ
 • หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 2 ชุด
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ 2 หรือ 3 ฉบับ พิมพ์เอกสารเป็นหน้า-หลัง
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

 • ใบคำขอกู้เงินสามัญ
 • หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 2 ชุด
 • พิมพ์เอกสารเป็นหน้า-หลัง
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอกู้สามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ใบคำขอกู้เงินสามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 2 ฉบับ
 • รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอกู้เงินพิเศษ

 • คำชี้แจง
 • ใบคำขอกู้เงินพิเศษ
 • หนังสือกู้สำหรับเงินกู้พิเศษ 2 ฉบับ
 • รายงานการตรวจสอบหลักฐาน ฯ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • ใบคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ใบคำขอโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อช้วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการโซล่าเซลล์

 •  
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา

ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 • ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
 • หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้โครงการ

 • ใบคำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้
 • หนังสือค้ำประกันเงินกู้โครงการ
ไฟล์ PDF

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก

 • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
ไฟล์ PDF

หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ

 • หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ
ไฟล์ PDF ไฟล์ ZIP

คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น

 • ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
ไฟล์ PDF ไฟล์ ZIP

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรืองวดการผ่อนชำระหนี้

 • ใบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรืองวดการผ่อนชำระหนี้
ไฟล์ PDF

คำขอเปลี่ยนผู้รับโอนประโยชน์

 • ใบคำขอเปลี่ยนผู้รับโอนประโยชน์
ไฟล์ PDF ไฟล์ ZIP

คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ

 • ใบคำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ไฟล์ PDF ไฟล์ ZIP

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการขอต่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ

 • ใบคำขอต่อเป็นสมาชิกฯ กรณีลาออก/เกษียณอายุฯ
ไฟล์ PDF

คำขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

ไฟล์ PDF

คำขอรับทุนฯ เพื่อสงเคราะห์การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว

 • ใบคำขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
ไฟล์ PDF