สมัครสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานราชการของกรมที่ดิน
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
 • กรณีเคยเป็นสมาชิกมาก่อน ต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครใหม่ได้

สิทธิของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 • เข้าประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการออกเสียง
 • เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเว้นสมาชิกสมทบ
 • เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ยกเว้นสมาชิกสมทบ
 • ฝากเงินและกู้เงินจากสหกรณ์
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่นทุนการศึกษาบุตร ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก

1. ผู้สมัครต้องยื่น

 • ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคลิกที่นี่)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท
 • ค่าหุ้นงวดแรก
 • แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์

2. การถือหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์ถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ดังนี้

 • สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีสิทธิถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน (ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • กรณีจะถอนคืนค่าหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้น ที่ตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้
 • กรณีจะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ต่อเมื่อส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 งวด และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์