สวัสดิการ ที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก

เงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก มาจากกำไรสุทธิ

ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติจัดสรรไว้ เพื่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ โดยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามข้อบังคับของสหกรณ์

ทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์

ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งจัดสรรมาจากทุนสาธารณประโยชน์ หรือมีผู้อุทิศเงินให้ โดยแบ่งเป็นทุน ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอทุนและผู้รับทุน มีดังนี้

1. ผู้ขอทุน

 • 1.1 เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • 1.2 มีเงินได้รายเดือนรวมกับคู่สมรส ไม่เกิน 45,000 บาท

2. ผู้รับทุน

 • 2.1 เป็นบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
 • 2.2 ต้องสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
 • 2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
 • 2.4 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางการรับรอง
 • 2.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดของกรมที่ดิน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอรับทุน หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้ขอทุน หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนของคู่สมรส หนังสือรับรองผลการศึกษาหนังสือรับรองชั้นปีการศึกษา และรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งแสดงจำนวนบุตรของผู้ขอรับทุน กรณีหย่าหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมต้องแนบสำเนาใบสำคัญหย่าหรือใบมรณบัตร กรณีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาฝ่ายเดียวให้แนบสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส และสมาชิกสมทบหรือคู่สมรส

1.การยื่นคำขอรับทุน ต้องยื่นตามแบบที่สหกรณ์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม

2. การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้แก่ ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือที่สมาชิกให้ไว้ต่อสหกรณ์ บุคคลผู้ซึ่งจ่ายค่าใช้จ่ายในการปลงศพ โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้

กรณีสมาชิก/สมาชิกสมทบมีหนี้สินกับสหกรณ์ให้นำเงินสงเคราะห์ศพดังกล่าวข้างต้นหักชระหนี้ก่อน หากมีเงินเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

3. กรณีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ศพครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดในข้อ 1

4. กรณีครอบครัวของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ (บิดา/มารดา/บุตร) (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ให้ได้รับรายละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบและครอบครัวสมาชิกดังกล่าว

### ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
คำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว

*** กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (เอกสาร 2 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (สมาชิก)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของผู้รับประโยชน์

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

*** กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (เอกสาร 1 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (คู่สมรส)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 4. สำเนาทะเบียนสมรส

*** กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม (เอกสาร 1 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (บิดา/มารดา/บุตร)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ติดต่อรับภายใน 90 วัน (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ต้องแนบเอกสารในการเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย)
เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ในส่วนของผู้เสียชีวิต สมาชิกต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับทุน

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อผู้ประสบภัย

1.ได้แก่ ภัยอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัยหรืออุทกภัย มีเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ให้ใช้อัตราดังต่อไปนี้

2.กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ได้รับความเสียหายให้ได้รับความช่วยเหลือในวงเงินครึ่งหนึ่งของสิทธิข้างต้น

3.กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบด้วย ให้ใช้สิทธิได้เพียงสิทธิเดียว

4.ยื่นขอรับทุนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัยตามหนังสือรับรองของส่วนราชการ

ทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล

 1. ให้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล ได้แก่
  • จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการหรือสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ นอกเหนือจากที่กำหนดเป็นการเฉพาะไว้แล้ว ตามแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียน และห้องสมุด เป็นต้น
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นความและกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป
  • จ่ายเพื่อการกุศลบำรุงศาสนา ทางการแพทย์ หรือสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน
  • จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์หรือการกุศลอื่นๆ หรือเพื่อสนับสนุนสวัสดิการกรมที่ดิน ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
 2. การขอรับทุนให้สมาชิกหรือหน่วยงานที่จะขอทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
 3. เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัตินั้น ต้องไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่กรณีที่มีเหุผลความจำเป็นพิเศษให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปโดยได้รับทุนสวัสดิการคนละ 500 บาท/ปี ในเดือนเกิดของสมาชิก

การจ่ายเงินทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2567

ทุนสวัสดิการฯ ทุนสาธารณประโยชน์
เดือน ทุนสงเคราะห์ศพ ทุนผู้สูงอายุ ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาบุตร ทุนการกุศลและอื่นๆ
ม.ค. 193,500
ก.พ. 1,841,500 181,000
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.