สวัสดิการ ที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก

เงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก มาจากกำไรสุทธิ

ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติจัดสรรไว้ เพื่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ โดยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามข้อบังคับของสหกรณ์

ทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์

ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งจัดสรรมาจากทุนสาธารณประโยชน์ หรือมีผู้อุทิศเงินให้ โดยแบ่งเป็นทุน ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอทุนและผู้รับทุน มีดังนี้

1. ผู้ขอทุน

 • 1.1 เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • 1.2 มีเงินได้รายเดือนรวมกับคู่สมรส ไม่เกิน 45,000 บาท

2. ผู้รับทุน

 • 2.1 เป็นบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
 • 2.2 ต้องสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
 • 2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
 • 2.4 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางการรับรอง
 • 2.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดของกรมที่ดิน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอรับทุน หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้ขอทุน หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนของคู่สมรส หนังสือรับรองผลการศึกษาหนังสือรับรองชั้นปีการศึกษา และรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งแสดงจำนวนบุตรของผู้ขอรับทุน กรณีหย่าหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมต้องแนบสำเนาใบสำคัญหย่าหรือใบมรณบัตร กรณีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาฝ่ายเดียวให้แนบสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส และสมาชิกสมทบหรือคู่สมรส

1.การยื่นคำขอรับทุน ต้องยื่นตามแบบที่สหกรณ์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม

2. การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้แก่ ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือที่สมาชิกให้ไว้ต่อสหกรณ์ บุคคลผู้ซึ่งจ่ายค่าใช้จ่ายในการปลงศพ โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้

กรณีสมาชิก/สมาชิกสมทบมีหนี้สินกับสหกรณ์ให้นำเงินสงเคราะห์ศพดังกล่าวข้างต้นหักชระหนี้ก่อน หากมีเงินเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

3. กรณีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ศพครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดในข้อ 1

4. กรณีครอบครัวของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ (บิดา/มารดา/บุตร) (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ให้ได้รับรายละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบและครอบครัวสมาชิกดังกล่าว

### ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
คำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว

*** กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (เอกสาร 2 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (สมาชิก)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของผู้รับประโยชน์

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

*** กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (เอกสาร 1 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (คู่สมรส)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 4. สำเนาทะเบียนสมรส

*** กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม (เอกสาร 1 ชุด)
ส่วนของผู้เสียชีวิต (บิดา/มารดา/บุตร)

 1. ใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราตาย)

ส่วนของสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ติดต่อรับภายใน 90 วัน (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ต้องแนบเอกสารในการเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย)
เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ในส่วนของผู้เสียชีวิต สมาชิกต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับทุน

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อผู้ประสบภัย

1.ได้แก่ ภัยอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัยหรืออุทกภัย มีเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ให้ใช้อัตราดังต่อไปนี้

2.กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ได้รับความเสียหายให้ได้รับความช่วยเหลือในวงเงินครึ่งหนึ่งของสิทธิข้างต้น

3.กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบด้วย ให้ใช้สิทธิได้เพียงสิทธิเดียว

4.ยื่นขอรับทุนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบภัยตามหนังสือรับรองของส่วนราชการ

ทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล

 1. ให้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล ได้แก่
  • จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการหรือสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ นอกเหนือจากที่กำหนดเป็นการเฉพาะไว้แล้ว ตามแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียน และห้องสมุด เป็นต้น
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
  • จ่ายเพื่อเป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นความและกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป
  • จ่ายเพื่อการกุศลบำรุงศาสนา ทางการแพทย์ หรือสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน
  • จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์หรือการกุศลอื่นๆ หรือเพื่อสนับสนุนสวัสดิการกรมที่ดิน ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
 2. การขอรับทุนให้สมาชิกหรือหน่วยงานที่จะขอทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
 3. เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัตินั้น ต้องไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่กรณีที่มีเหุผลความจำเป็นพิเศษให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย

สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปโดยได้รับทุนสวัสดิการคนละ 500 บาท/ปี ในเดือนเกิดของสมาชิก

การจ่ายเงินทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2567

ทุนสวัสดิการฯ ทุนสาธารณประโยชน์
เดือน ทุนสงเคราะห์ศพ ทุนผู้สูงอายุ ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาบุตร ทุนการกุศลและอื่นๆ
ม.ค. 193,500
ก.พ. 1,841,500 181,000
มี.ค. 1,379,000 173,500
เม.ย. 331,000 184,500
พ.ค. 692,000 198,500
มิ.ย. 684,000 171,000
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม. 4,927,000 1,102,000