คณะกรรมการ

คณะกรรมการการลงทุน ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์เผือกวิไล

ประธานกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการ

นายบันดาล
สถิรชวาล

กรรมการ

นายชัยศรี
ศุภกีรติโรจน์

กรรมการและเลขานุการ