คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

อนุกรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

อนุกรรมการและเลขานุการ