คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

อนุกรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการ

นายชัยศรี
ศุภกีรติโรจน์

อนุกรรมการและเลขานุการ