คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ เผือกวิไล

ประธานอนุกรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

อนุกรรมการ

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

อนุกรรมการและเลขานุการ