คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ เผือกวิไล

ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีวิรวุฒิ
อ่อนแก้ว

อนุกรรมการ

นายเจนกิจ
เชฏฐวาณิชย์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

อนุกรรมการและเลขานุการ