คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์

ประธานกรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการ

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

กรรมการและเลขานุการ