คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2565

นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์

ประธานกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการ

นายบันดาล
สถิรชวาล

กรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการและเลขานุการ