คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการเนินการ ดีเด่น

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีวิรวุฒิ
อ่อนแก้ว

อนุกรรมการ

นายเจนกิจ
เชฏฐวาณิชย์

อนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต
พิเชฐวงศ์

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ