คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2565

นายวานิตย์อินทรักษ์

ประธานกรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการ

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

กรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการและเลขานุการ