คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ 

นายวานิตย์ อินทรักษ์

ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต
พิเชฐวงศ์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

อนุกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

อนุกรรมการและเลขานุการ