คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

นายวานิตย์ อินทรักษ์

ประธานกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการและเลขานุการ