คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2565

นายณรงค์ สืบตระกูล

ประธานกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการ

นายบันดาล
สถิรชวาล

กรรมการและเลขานุการ