คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฏหมายสหกรณ์

คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายสหกรณ์ 

นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์

ประธานอนุกรรมการ

นายเสวี จิระเสวี

อนุกรรมการ

นายสุรวิทย์ นวลแก้ว

อนุกรรมการ

นายสาคร รุ่งเรือง

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการและเลขานุการ