คณะอนุกรรมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

อนุกรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

อนุกรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ