คณะอนุกรรมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์

ประธานอนุกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ