คณะกรรมการ

คณะกรรมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

นายธรรมศักดิ์ ชนะ

ประธานกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์

กรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

กรรมการและเลขานุการ