คณะกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565

นายไพโรจน์ เผือกวิไล

ประธานกรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

กรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

กรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

กรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

กรรมการและเลขานุการ