คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566

นายไพโรจน์เผือกวิไล

ประธานอนุกรรมการ

นายเอกสิทธิ์
ชนะสิทธิ์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

อนุกรรมการและเลขานุการ