คณะอนุกรรมการจัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

คณะอนุกรรมการจัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

อนุกรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการ

นายสุรวิทย์
นวลแก้ว

อนุกรรมการและเลขานุการ