คณะอนุกรรมการพิจารณาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน

ปลีหะจินดา

อนุกรรมการ

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

อนุกรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

อนุกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ