คณะอนุกรรมการพิจารณาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  ปลีหะจินดา

ที่ปรึกษา

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

นายไพโรจน์
เผือกวิไล

อนุกรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ