คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการสรรหา

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต
พิเชฐวงศ์

อนุกรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

อนุกรรมการ

นายเสวี
จิระเสวี

อนุกรรมการ

นายสาคร
รุ่งเรือง

อนุกรรมการ

นายประสาน
ธรรมสนอง

อนุกรรมการ

นางศุปกิจ
สกลเสาวภาคย์

อนุกรรมการและเลขานุการ