คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการสรรหา

นายไพโรจน์  เผือกวิไล

ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีวิรวุฒิ
อ่อนแก้ว

อนุกรรมการ

นายเจนกิจ
เชฏฐวาณิชย์

อนุกรรมการ

นายวานิตย์
อินทรักษ์

อนุกรรมการ

นายสุชาติ
เต็งสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายมนตรี
เพชรชะเอม

อนุกรรมการ

นายธีรวัฒน์
นำแสงวาณิช

อนุกรรมการและเลขานุการ