การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์