Category Archives: ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด