ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่กรมที่ดิน