Category Archives: Uncategorized

โครงการใหม่ (5 โครงการ) เริ่ม 1 เมษายน 2567

1. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจ(สำหรับสมาชิกที่ไม่มีภาระหนี้กับสหกรณ์) รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ไม่มีหนี้) 2. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ 3. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร 4. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา (เพื่อสมาชิก หรือบุตรหลานที่สมาชิกอุปการะเลี้ยงดู)รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อการศึกษา 5. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระค่าครองชีพรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ประชาสัมพันธ์เรื่องใบเสร็จรับเงิน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด จะลดส่งใบเสร็จรับเงินรายเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ทุก ๆ 3 เดือน 4 ครั้ง/ต่อปี โดยส่งเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567 จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (DOL Saving) รองรับระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส และหัวเหว่ย โดยใช้คำค้นหาว่า “dol saving” หรือ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน” เริ่มด้วยหน้าจอเข้าสู่ระบบกด “สมัครใช้บริการ>ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน>ตรวจสอบข้อมูล ด้วยเลขทะเบียนสมาชิกและเลขประจำตัวประชาชน>ยืนยันข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และตั้งรหัสผ่าน (ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว)” จากนั้น เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผ่าน เมื่อเข้าระบบ ครั้งแรก ระบบจะให้กำหนดรหัส PIN ด้วยตัวเลข 6 หลักและยืนยันรหัสอีกครั้ง  ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถเรียกดูใบเสร็จรับเงิน รายการเคลื่อนไหว หุ้น หนี้ เงินฝาก เงินปันผล[อ่านเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่กรมที่ดิน