ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด