ประกาศปิดโครงการเงินกู้ เพื่อการศึกษาและเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์)