ประชาสัมพันธ์เรื่องใบเสร็จรับเงิน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด จะลดส่งใบเสร็จรับเงินรายเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ทุก ๆ 3 เดือน 4 ครั้ง/ต่อปี โดยส่งเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567 จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (DOL Saving) รองรับระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส และหัวเหว่ย โดยใช้คำค้นหาว่า dol saving” หรือ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน” เริ่มด้วยหน้าจอเข้าสู่ระบบกด “สมัครใช้บริการ>ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน>ตรวจสอบข้อมูล ด้วยเลขทะเบียนสมาชิกและเลขประจำตัวประชาชน>ยืนยันข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และตั้งรหัสผ่าน (ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว)” จากนั้น เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผ่าน เมื่อเข้าระบบ ครั้งแรก ระบบจะให้กำหนดรหัส PIN ด้วยตัวเลข 6 หลักและยืนยันรหัสอีกครั้ง  ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถเรียกดูใบเสร็จรับเงิน รายการเคลื่อนไหว หุ้น หนี้ เงินฝาก เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ผู้รับโอนประโยชน์ ภาระค้ำประกัน รายการเรียกเก็บรายเดือน และตารางประมาณการชำระหนี้