การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์