โครงการใหม่ (5 โครงการ) เริ่ม 1 เมษายน 2567

1. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจ(สำหรับสมาชิกที่ไม่มีภาระหนี้กับสหกรณ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ไม่มีหนี้)

2. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ

3. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร

4. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา (เพื่อสมาชิก หรือบุตรหลานที่สมาชิกอุปการะเลี้ยงดู)
รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อการศึกษา

5. โครงการกู้ยืมเงินสามัญดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระค่าครองชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ