หมวดที่ 1 : ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อ 1 ชื่อประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินจำกัด
ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 117 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ท้องที่ดำเนินงาน : ทั่วราชอาณาจักร

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563